Home
Vella, de vos son amorós


Mateo Flecha el viejo

Cancionero de Upsala (o del Duca di Calabria)

Spagna

Vella, de vos som amoròs.
Ja fosseu mia!
Sempres sospir quan pens en Vos,
la nit i dia.
Ja mai estich punt ni moment
sens contemplar – vos.
Fora de tot mon sentiment,
voiç per amar-vos.
Daume valença, puix podeu,
señora mia,
puix en vós es tot lo meu bé
la nit i dia,
Vós heretau tot lo meu bé
Tot el que em dura
si no’m valeu prest, m’haureu,
en sepoltura.
Del meu mal, quin bé n’haureau,
anima mia?
Per defugir lo dany que feu
Siau-me vós guia.
Veix-me de vós-res i-lligat
lluny d’esperança,
haiau-me doncs, vós pietat,
sens més tardança.
Puix vostre só, plagués a Dèu
Vós fósseu mia;
car lo mal que sentir-me-feu,
no’l sentiria


Bella, di voi sono innamorato
Se già foste mia!
Sempre sospiro quando penso a Voi,
notte e dì.
Mai un attimo né un momento
senza contemplarvi.
Esternando tutto il mio sentimento,
voglio amarvi.
Dammi la forza, perché potete,
mia signora,
perché in Voi è tutto il mio bene
notte e dì.
Voi erediterete tutto il mio bene
Tutto quello che ho
se non mi volete presto, mi avrete
in sepoltura.
Del mio male, che ben ne avrete,
anima mia?
Per fuggir il danno che fate,
siate la mia guida,
mi sento da Voi abbandonato
senza speranza,
abbiate pietà di me,
senza più aspettare,
perché la vostra voce, piacesse a Dio
voi foste mia;
poiché il male che mi fate sentire,
non lo sentirei.

Associazione Culturale Coro Hispano-Americano di Milano